Teatr Tradycja w Alwerni

DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNA

Teatr Ludowy Tradycja kultywuje tradycje teatru „Alverno”, doświadczenia zespołów śpiewaczych
KGW i znacznie wcześniejszych grup teatralnych, nawet z okresu międzywojennego. Na początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku, Danuta Rzeszótko prowadziła w Mirowie teatr „Alverno”, do którego z czasem dołączyła grupa mieszkańców z okolicznych miejscowości, zwłaszcza z Okleśnej i Podłęża.

Rok 1994

Pod koniec tego roku D. Rzeszótko zaproponowała członkom teatru utworzenie stowarzyszenia. Jej inicjatywa wszystkim się spodobała i już 27 października wybrano grupę (zarząd), która miała się zająć organizowaniem stowarzyszenia i jego rejestracją. Jej skład był następujący: Jan Gał, Stanisław Goliński, Krzysztof Jochymek, Zbigniew Klatka, Danuta Rzeszótko, Kazimiera Sadowska i Jan Szarek. 6 listopada odbyło się Walne Zebranie Członków Założycieli, na którym omówiono sprawy organizacyjne, m.in. przyjęto nazwę stowarzyszenia: Teatr Ludowy „Tradycja” Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia. Pierwotnie teatr miał się nazywać „Alverno”, nazwę „Tradycja” zaproponował Z. Klatka. 10 listopada odbyło się kolejne zebranie, na którym ustalono wysokość składek członkowskich i uściślono niektóre zapisy w statucie. Ustalono też, że zarząd będzie działał w tym samym składzie, co grupa organizująca powstanie stowarzyszenia i podzielono w nim funkcje. Przewodnicząca D. Rzeszótko, skarbnik K. Sadowska, sekretarz Z. Klatka.

1 grudnia w obecności notariusza sporządzono listę członków założycieli stowarzyszenia (Genowefa Gał, Jan Gał, Bronisława Jochymek, Józef Jochymek, Krzysztof Jochymek. Stefania Jochymek, Zofia Jochymek, Zofia Kiędracha, Alojzy Koczwara, Józefa Koczwara, Janina Korpała, Janina Orzeł, Danuta Rzeszótko, Michalina Kazimiera Sadowska, Jan Szarek, Jonasz Szarek, Stanisłąwa Szarek, Zuzanna Świder, Stanisław Uroda, Stanisława Wajda, Leopold Wolarek). W dniu sporządzania listy nie byli obecni, ale tworzyli stowarzyszenie od początku: Kazimiera Berna, Stanisław Goliński, Zbigniew

Klatka, Genowefa Pająk, Stanisława Przejczowska. 6 grudnia 1994 r. Sąd Wojewódzki w Krakowie wpisał stowarzyszenie do rejestru, a 10 stycznia 1995 wpisał tam nasz statut.

Rok 1996

22 grudnia, na wniosek 17 członków , odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

stowarzyszenia, które zakończyło się odwołaniem zarządu i wybraniem nowego, w składzie:

przewodnicząca Zofia Kiędracha, z-ca Kazimiera Sadowska, sekretarz Jan Szarek, skarbnik Genowefa Gał, członek zarządu Józefa Koczwara. Nowy zarząd został wpisany do rejestru stowarzyszeń 28 stycznia 1997 r.

Rok 2000

8 lutego wybrano nowy zarząd w składzie: przewodnicząca Zofia Kiędracha,

z-ca Kazimiera Sadowska, sekretarz Genowefa Pająk, skarbnik Genowefa Gał, członkowie zarządu: Zofia Węgrzyn i Franciszek Ściebur. Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: Stanisława Wajda, Józef Jochymek, Zuzanna Świder.

Rok 2003

24 kwietnia wprowadzono do zarządu dwie osoby: Bogdana Maślankę i Irenę Przejczowską. Zajęli wakaty, m.in. po zmarłej G. Pająk. Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie.

Rok 2006

Dokonano wyboru nowego zarządu (wymóg statutowy), do którego weszły osoby dotychczas w nim zasiadające, tj. Z. Kiędracha – przewodnicząca, K. Sadowska, B. Maślanka – sekretarz, G. Gał –skarbnik, F. Ściebur, Z. Węgrzyn, I. Przejczowska – z-ca przewodniczącej. Komisja Rewizyjna: S. Wajda, J. Jochymek, Z. Sądecka.

Rok 2008

21 lutego, w związku ze śmiercią przewodniczącej zarządu, Z. Kiędrachy (wrzesień 2007 r.),

uzupełniono zarząd o Zbigniewa Klatkę i jemu powierzono funkcję przewodniczącego.

Rok 2009

12 marca wybrano nowy zarząd w składzie: Z. Klatka – przewodniczący, I. Przejczowska – z-ca, B. Maślanka – sekretarz, G. Gał – skarbnik, K. Sadowska, Z. Węgrzyn. Komisja Rewizyjna pozostała bez zmian.

Rok 2012

31 maja wybrano nowy zarząd w składzie: Z. Klatka – przewodniczący, I. Przejczowska – z-ca, K.Sadowska – z-ca, B. Maślanka – sekretarz, G, Gał – skarbnik, Z. Węgrzyn, K. Jochymek. Komisja Rewizyjna: Z. Sądecka – przewodnicząca, A. Romański, S. Wajda.

Od początku księgową naszego stowarzyszenia jest Danuta Golińska.

Do stowarzyszenia należało 28 osób.

Do pobrania: